[[ Epub ]] ➟ Čarodějka Author Kristina Hlaváčková – Submitasite.info

[[ Epub ]] ➟ Čarodějka Author Kristina Hlaváčková – Submitasite.info The Witch Was First Published In Czech By FRAGMENT, Sro It Is The First Book Of A Fantasy Trilogy Titled Dragon Eyes, Is A Fresh Story Of The Birth Of A Heroine Or, As The Case May Be, A Villainess A Story Of Friendship Between People And DragonsElena Is A Princess Her Mother Wants Her To Be A Lady Her Nation Expects Her To Be A Lady But Elena S Brothers Train To Become Warriors And The Girl Wants To Learn With Them Wishing To Become A Great Fighter And Craving Great Adventures, Little Does She Know Her Life Is About To Turn Upside DownHer World Is A World Without Magic A World Where Magic Is Hated And Feared Wheels Of Fortune Begin To Turn When Elena Saves A Dragon Cub And Meets A Dragon King, The Red Ashrack Suddenly, Great Magical Powers Are Awakened In Elena S Blood Is This A Gift Or A Curse Accompanied Only By Her Two Friends, Wilbur, A Young Dragon, And Michael, Not Really A Man Just Yet, Elena Is Sent To The Elves With Them, She Is Supposed To Learn How To Control And, Most Importantly, Conceal Her Great Powers Suddenly, She Finds Herself In The Middle Of An Adventure That May Be Far Too Much To Handle Though Just A Youngster, She Is Drawn Into A World Of Politics, Intrigue, Old Prophecies And A Lurking War With Only Her Two Friends To Help, Will She Carry The Burden That Landed On Her Shoulders, Or Will She And Perhaps The Whole World Along With Her Break Under Its Weight


10 thoughts on “Čarodějka

 1. Ela Ela says:

  15 2 2017 DNF na str nce 128 Knihu mi doporu ila estn ctilet sest enka, kter tuhle trilogii miluje, ale j se ob v m, e nejsem schopn do st ani prvn d l.Osmilet hrdinka princezna Elena je supertalent na v echno, Anakin Skywalker hadr Je vyvolen kr lem drak , m v sob prastarou magii, kterou um sama od sebe ovl dat, u se zach zet s me em a p em e i sv ho star ho bratra a ovl d bojov um n Vyjad uje se a p em l jako dosp l , co m asi zd raznit jej ,,v jime nost , ale popr


 2. Denisa Denisa says:

  V tom, e je hlavn hrdince pouh ch osm let, bych zas takov probl m nevid la, proto e p eci jen pr v na tom, e se jej s la probud tak brzo m b t p b h ste n postaven Ov em probl m je ten, e autorka dle m ho prost nezvl dla vytvo it Elenu tak, aby skute n odpov dala sv mu v ku Ch pu, e ji od mala na ni asi byly kladeny vy n roky a tak, ale nev m, e to by mohlo zp sobit, aby se princezna ve sv ch osmi letech chovala a tak vysp le, jak tomu v knize bylo Ano v n kter ch chv


 3. Maragad Maragad says:

  Nejd v mi chv li trvalo, ne jsem se do knihy za etla, v k hlavn hrdinky m ze za tku trochu zarazil Ale u po p r str nk ch jsem v d la, e se nem m eho b t Elena je my len m vysp lej , a kdyby se v knize jej v k tak asto nezmi oval, p i lo by mi, e je star Jako hlavn postava mi tedy ze za tku nesedla, p i la mi rozmazlen a a moc p echytra el Nav c se j rodi e dostate n nev novali a hned jak to lo, se j zbavili Ov em jakmile se dostala k elf m, jako m vnut m proutku pro la


 4. Lia Lia says:

  M lo to svoje kouzlo a atmosf ru, ale nebylo to pln ono M sty jsem se a nudila Sice Dra o i m ly i z bavn a tiv sti, i tak se ale ur it nezal b ka d mu.Hlavn hrdinka je princezna Elena z rodu Adragonek, Berber , elf a drak Je d t ty n rod z d vn ho proroctv a m spasit sv t To zn dost jak Sue, e Nejen zn , ona Mary Sue tak je Odmali ka ve v em vynik krom vy v n a princeznovsk etikety, jak to tak vypad , je Sue rebelka Je skv l bojovnice, m obrovskou magickou moc, je chytr ,


 5. Pearl Pearl says:

  Tak ja se omlouvam, ale me to nepresvedcilo. dalsi dil nejspis vynecham 2,5 5, abych byla fer.


 6. Marie Knedlová Marie Knedlová says:

  Tato kn ka je jedna z m ch obl ben ch, s hlavn hrdinkou Elenou jsem si ze za tku sedla nejen v kem, ale i vzpurn m my len m a odm t n v ech pravidel, co se j postavila do cesty Vyv jela jsem se spolu s n a pro vala jsem to, co ona Autorka knihu napsala chytlav m zp sobem, do kter ho se d lehce v t, hned po tom, co pozn te hlavn hrdinku Ze za tku mi trochu trvalo prokousat se textem, ale st lo to za to.Do sv osobn gardy sb r spoustu divn ch existenc a m smysl pro humor Ostatn j


 7. Adéla Kociánová Adéla Kociánová says:

  Byla to hezk kniha ,ale stmi nudn.Ch pu ty komu se to nel bilo ,ale podle mne to m lo sv kouzlo


 8. Klér Klér says:

  Moc p kn kn ka ekala jsem teda t eba u t hle kn ky tro ku v c slo it j d j, ale byla to sp oddechovka na dv odpoledne , t m se taky dosv d uje to e i p esto e to nen nejten kniha tak se etla neuv iteln rychle Na kn ce m roz iloval, jako asi skoro ka d ho v k Eleny, v tomhle v ku prost nemohla d lat to co d lala, dal v c co mi trochu vadila byla ta, e mnoha lidem to trochu p ipom nalo Eragona, co j jsem ho ne etla, tak e mi to ani t m p dem nep i lo podobn D Jinak m se kn ka moc l


 9. Camilla Barnet Camilla Barnet says:

  P ipadala jsem si, jako kdybych etla Eragona v sukni V knize se objevovalo, alespo dle m ho n zoru, hodn prvk poch zej c ch ze s rie Odkazy dra ch jezdc.Cel p b h Eleny je takov ohran Nen origin ln Je to na m j vkus krapet p epl can fantasy.Recenze zde


 10. Anna Pavlíčková Anna Pavlíčková says:

  Bylo to takov mil po ten Sice mi trochu nesed l Elenin v k na to, jak dosp l cky se chovala, ale jinak mne to v celku bavilo Na fantasy od n s to nebylo v bec patn Ob as by to cht lo d t jin synonymum, proto e se ta slova dost za sebou opakovala v kr tk ch intervalech Kaz to dojem.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *